REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
OFICYNAFOREST.PL

Szanowni Państwo, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego oficynaforest.pl , zwany dalej „Regulaminem”. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią regulaminu.

 §1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W niniejszym Regulaminie użyto niżej wymienionych  pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Adres poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego  tj.
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 4. Koszyk – udostępniona dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość gromadzić niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
 5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta wprowadzony w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
 6. Produkt - dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem sieci Internet (drogą elektroniczną), w ramach infrastruktury informatycznej Sprzedawcy mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca – Oficyna Wydawnicza FOREST, ul. gen. Sikorskiego 7b, 05-410 Józefów, NIP: 9511297595, REGON: 015399387, tel. / faks (22) 357 84 18, e-mail:
 9. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient z wykorzystaniem formularza Zamówienia precyzuje jego szczegóły.
§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Niezbędne informację na temat zasad związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się w  Polityce Prywatności.
 2. Sprzedawca informuję Klienta o cenach poszczególnych Produktów, wyrażając je w złotych polskich brutto.
 3. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Kliknięcie przez Klienta przycisku POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA jest momentem złożenia Zamówienia. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową tj. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Google Chrome w wersji 25 lub nowszej, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.
 §3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 1. Podstawą zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest złożenia Zamówienia. W tym celu należy wybrać Produkt lub Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, wybrać ilość Produktów oraz ich specyfikację jeżeli jest to wymagane na karcie Produktu, a następnie  kliknąć  w przycisk DO KOSZYKA. W ten sposób wybrany Produkt zostanie przeniesiony do Koszyka.
 2. Koszyk jest to specjalnie przygotowaną dla Klienta przestrzenią Sklepu Internetowego, która pozwala przy pomocy interaktywnego formularza na sprawdzenie nazwy zamawianych produktów, ich ilości, jednostkowej oraz zsumowanej ceny zamawianych produktów.
 3. W celu ułatwienia składania Zamówień Koszyk został połączony z interaktywnym formularzem składania Zamówienia. W celu zawarcia umowy we wskazanych w formularzu miejscach należy wprowadzić dane osobowe klienta, uzupełnić informację na temat płatności, formy dostawy jak również złożyć stosowne oświadczenia poprzez zaznaczenie wskazanych opcji.
 4. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji i złożeniu stosownych oświadczeń następuje potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA.
 5. Kliknięcie przez Klienta przycisku POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA jest momentem złożenia Zamówienia. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 §4. DOSTAWA PRODUKTÓW
 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez odbiór osobisty. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 7 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt faktury VAT.
 5. Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego
  i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy przyjąć przesyłkę i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub materiału video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
§5. PŁATNOŚĆ ZA PRODUKTY
 1. W formularzu Zamówienia Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zakupione Produkty. Płatność może zostać zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:
  1. Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;
  2. Płatności przy odbiorze;
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.
§6. ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI
 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 2. Każdy Klient ma ustawowe prawo do zgłoszenia reklamacji korzystając z prawa rękojmi. Zachęcamy do składania reklamacji i przesłania jej na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 3. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu do Sprzedawcy, Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.
 4. Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od kupującego żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny.
 6. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.
§7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.
 2. Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY oraz odesłać Produkt na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 4. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .
 5. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.
 6. Zwrot kosztów, o których mowa powyżej w pkt. 5 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy podany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.
§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Klient korzystając ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
  z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy sprzedaży.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2018 roku do odwołania.

 

Formularz odstąpienia od umowy - [POBIERZ]